Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

[分享]好吃宅配網折價券150元免費索取2014/10/31止

food123好吃宅配網 手邊有一些好吃宅配網 food123 的購物金,折價券面額為 150 分享給有需要的人自由免費索取,使用期限到:2014/10/31 止,訂單滿 500 元可使用一組序號,等於是打七折,取走後麻煩留言取用的序號,讓後面的人不用一直測試已使用的無效序號,謝謝!

購物網址:
使用方法:點選「我要買」> 於 1「選擇購買商品」> 勾選「使用折價券」並於下方折價代碼欄輸入序號
food123 好吃宅配網購物金折價券使用方法

本站秉持自由分享隨時取用原則,一直沒有管制與限制序號取用,要用多少都沒關係,不要浪費就好,但請務必回報使用序號,以免造成後來者取用與遞補新序號的困擾,且此折價券一經填入系統即失效(無論有無結帳、實質用畢),我們想要檢查也沒辦法;若對留言有疑慮,可以參考本站 "聯絡我們",用指定對象(私秘)的留言或直接寄 e-mail,折價券也新增三碼流水號,若記下序號太長、太困難、不熟悉複製貼上方法…,直接回報流水號亦可,謝謝大家的配合!

↑請注意!折價券要用多少都沒關係,但請一定要回報,不願意用 Google 留言,也有提供 e-mail (參考本站 "聯絡我們"),總不會上網購物連 e-mail 都不用吧!?申請新的序號需要三天的時間,您的順手之勞讓我們提早準備,也避免其他人等待的煎熬,無論怎樣隨便也讓您省了幾十塊甚至上百塊,請高抬貴鼠就當幾秒鐘就賺了幾十塊嘛;此外,非常歡迎轉載本網址讓更多人分享這點小確幸,但電子序號也是有價票券,為了避免不必要的困擾,避免修改或擷取內容的轉載,也不要幫別人拿序號,近來發現不少已回報序號還是可用的,應該是幫同事、朋友拿也順便回報了,結果最後又沒有用掉造成浪費,所以請把網址傳給他不要帶領,就算幫忙本站多衝點流量嘛~

2014/09/10~2014/09/11 結帳輸入序號:sep222,再打九二折,若購物金額高於 NT$1875,或者低於 NT$500,用此組序號會比較划算!
2014/09/24~2014/09/25 結帳輸入序號:sep555,折抵 50 元,購物金額大於 NT$300 且低於 NT$500,用此組序號會比較划算!
2014/10/01~2014/10/02 結帳輸入序號:oct111,再打八九折,若購物金額高於 NT$1364,或者低於 NT$500,用此組序號會比較划算!
2014/10/15~2014/10/16 結帳輸入序號:oct678,再打八九折,若購物金額高於 NT$1364,或者低於 NT$500,用此組序號會比較划算
2014/10/21-10/23,於電子報中隨機發送紅包現金券!最高可獨得10,000元超大獎!(非常容易獲得高額低門檻折價券訂閱電子報取消訂閱

序號列表
001. 3K465RR859 002. 38799PQYPW 003. 3K43CR3WAF 004. L3R759JFQP
005. 3K3PKGP9H8 006. Y5QA7HRLYF 007. 3K39HFQJCR 008. AK6WJPRH6A
009. 3K36WWGCY4 010. KK9KLK348T 011. 3JYY5HHQJC 012. GP5C553K9T
013. 3JYT7863F3 014. J8QRCPTCFJ 015. 3JYAF549TH 016. J368HGLLFK
017. 3JY9RR8PW6 018. 8LYY8JGCJR 019. 3JY8GJ6H65 020. 7AYC9AFRK7
021. 3JY688KLP9 022. P7CP7T9JRH 023. 3JYKKY684H 024. 8L5G5GWW33
025. 3JTK65R8WP 026. 3CQKKP8JRK 027. 3JYJLPLKCG 028. AJP3YPRKTL
029. 3JYKHQY68F 030. WF55HQAPW4 031. 3WQCK8RP8C 032. GFFJJKTYJY
033. 3WQWCTP9K3 034. KCF888LRC9 035. 3WLW85GAFK 036. 398K9G8RRW
037. 3WLQWPK448 038. H67A4RG463 039. 3WL9JQGA6R 040. YWTYWY44GQ
041. 3WL9KRR33J 042. YYAAPKRPKF 043. 3WLALQF573 044. 8Q45ACPYCH
045. 438JGQH5AY 046. H6W88HR44A 047. 438KA6H5KA 048. 4AC9P73RH7
049. 493TFFK6AK 050. 3C3P887HF7 051. 4958H34HPY 052. PFR3AWW99Q
053. 48Y78QTCAT 054. 995QPYPH3L 055. 48WL6FLWPC 056. HFLTKW63WH
057. 48YRLKPHPG 058. 5PF99LJP49 059. 48Y456WF5J 060. 6LAYP9A6TJ

2014/09/07 新增:
061. 48YJ66WGCR 062. 6HF9JJWLGA 063. 48YT8YHC7A 064. KCRG7T4P7G
065. 494KP35QRR 066. LTQ6JA9FPP 067. 49485HQAP6 068. PY3YRY3379
069. 493K5WQKK7 070. P7G4C3RCTJ 071. 495LTAKWHJ 072. GQYGK5L8L7
073. 495L79HWYP 074. H99W9W4GHT 075. 4958H6RGC6 076. GAQCA68653
077. 494RF9KG84 078. 6CG743P99H 079. 4978KCLWFQ 080. 7QCWKGTHWJ
081. 497735F4RR 082. JG6QGR49JH 083. 496PLQHP4A 084. RJ6HG54W47
085. 496F47KA6A 086. GR9AK39RG9 087. 496JL9K36C 088. 9R683GRR4H
089. 4QQG7KFYWP 090. GGWHHJG3WR 091. 4QQLAJ4T75 092. RP6K85HQQQ
093. 4QQW867PCR 094. QALF65HC9F 095. 4QR6FH9WPH 096. AP7HK53T9P
097. 4QR9L5LTR4 098. 9LYG7GTKF5 099. 4QRJJ6FTW4 100. FTH9R4LH85
101. 4QTFAQ9FAY 102. 5974JCTGH6 103. 4QTJ8WH63F 104. 9L4C8YH6KR
105. 4QQCJK7A8R 106. F6Q8GP9APP 107. 4QQ6RGPT8A 108. K7CFJPFJ58
109. 4QQ54C8FTF 110. 7AR4HLWFY8 111. 4QQG6A6J5F 112. 974CKPG6JT
113. 4QRHH7JWWQ 114. 3Y8H5LJG8P 115. 4QTL3HH93A 116. K7JLKY73W7
117. 4QTRC9YK87 118. 83F4FRPG56 119. 6K74R88Y7W 120. 347KTQ67YQ

2014/09/21 新增:
121. 6TYGW5HKQ9 122. T5HLTPCTT9 123. 6TY5HCQ5CG 124. CFPTWAFPT4
125. 6TY7JG9LW4 126. GPH73R64YW 127. 6WJAP88QYL 128. HGW9LPGGC9
129. 6WJ99Q9CK6 130. AWC7YL38YY 131. 6WJ5RFWLKJ 132. 9R9TW8H5KW
133. 6WHYF9CCG9 134. C57L66JGY7 135. 6WHR3C6HCR 136. 46LRL75A38
137. 6WHCR9WK4T 138. PW7W8PLQPY 139. 6WH9T8JQ3R 140. 6Q7YLGJ93L
141. 648ACTJKCH 142. WK9CL7AJF8 143. 648APT5LKR 144. LL3RKKC7G6
145. 649YGRGYRL 146. THK3ACLGHH 147. 649WA8476G 148. K77F6Q77R6
149. 649RRK3RLT 150. 7KF8JRP3JP 151. 6APJJWJC3C 152. 44J6J6W4YH
153. 6APG65J857 154. 9AHPJ45QJP 155. 6APFKPK978 156. KKPQL8FT7L
157. 6AP9HP8RL4 158. APJCWCRRGR 159. 6AP63LC8AC 160. 3QYP3GQ6Q6
161. 6WH99G37TT 162. GT9JHJTR9L 163. 6WG8R4KPGY 164. 77RW3KF386
165. 6WG8LLFKWA 166. JTY5FP3PAH 167. 6WFCQHRFHP 168. 86WLGKAR56
169. 6WF9GR7LAJ 170. 9YGW6Q3YH3 171. 6WCW4AL773 172. C7H8TALQ9C
173. 6LAA5785P9 174. R759AG4F7A 175. 6L9YW3AQC9 176. Y7T7R55T68
177. 6LA6R8JFYW 178. J39A67TQQJ 179. 6L9WKL3C69 180. HQ4ACFRF75

2014/09/28 新增:
181. 6L9JT3A5KF 182. FG6G7QR9PC 183. 6L8RH4K965 184. 374F774748
185. 6L8C3FRPYT 186. J7FWKCH4AC 187. 6L7R9WA9K4 188. 4PLAT4Y5YG
189. 6L84RRHJFT 190. 5883FPJQJT 191. 6L93APC85G 192. K675LAYFPK
193. 6LC3HJ59KQ 194. FYHJYQY43Q 195. 6LAQ67GJ4L 196. PYLLCHF4QG
197. 6LAKFRC5HY 198. F6FQRQ97P8 199. 6LAFJQLL3K 200. RC3AHWC74L
201. 6LCQYWL5AL 202. T79YC666CH 203. 649KL7H9G8 204. WR6F39QQ6R
205. 648LFRHFRP 206. 93W6WC7AG4 207. 647WWWP8R7 208. KG6JQ4L6K9
209. 8YL7TRT34A 210. RQGTW5RC7A 211. 8YQ36QF4CA 212. KL9QTLK5LR
213. 8YYGGR4H94 214. 4H4WR547GK 215. 8YYJT393YA 216. FJRJ4AQLYT
217. 8YYQKFGFQH 218. GGHHYKTLRQ 219. 8YYYLQR63T 220. HYFCHG5L37
221. 9335L9KLRH 222. 5Y4959WC4L 223. 8YQLT94QRW 224. 97H7QLQTRJ
225. 8YLCWC5Q3F 226. QQG9F4JQTP 227. 8YPJK3CH4Y 228. RKK6TTFPKC
229. 8YL5TR9Q8K 230. 94AF9HQCTH 231. 8K83WK4HWY 232. 3F667YG9RT
233. 8AAQ5AW5QK 234. 4H4Q893TTT 235. 8AC8PCLTY6 236. KWFWQ88ARF
237. 8AC3TK5P76 238. TTH8QKFRHY 239. 84ACJC75AC 240. HQFWG3K68F

2014/10/07 新增:
241. 84APGWK8W5 242. L57RAQKFFF 243. 84AR3WGW4J 244. 4H56APCRK4
245. 84AYJGTPL5 246. QRAF9T55WP 247. 84CL43W38H 248. QKQRAJ48JW
249. 84CW8QPP3W 250. 6C9JPCR5GA 251. 84CYF8LPKP 252. PYPYT4PC59
253. 8A88T486WK 254. 4J9Y46FKWH 255. 8A97YQC35L 256. 53T8Y9F8WL
257. 8A93TQYPF6 258. H83QP49A5A 259. 8A9LQCFGWC 260. 958PJQRCKA
261. 8A9THPWHYF 262. AA8PLCRY74 263. 8AA547C7RQ 264. 53GWC6RR4G
265. 8AA76TC8QP 266. QLT3C34TR7 267. 8AAFCHTC7F 268. 6JJQPKKRR4
269. 8A4Q3RJQGY 270. 8KLF5QKT6L 271. 8A5ATRPL34 272. 49YH9RHJTJ
273. 8A5K9AH856 274. 74AGWGWRFK 275. 8A5Y5JAKL3 276. LY884566KA
277. 8A5Q5HL9RR 278. HPRFA594GP 279. 8A5QYL66GJ 280. RQW4W9RAYF
281. 8A6Y7CWYH4 282. 94CT79LAP3 283. 8A6YFHA73W 284. P6RG3564HJ
285. 8A67WTP89L 286. ACLQ653KWC 287. 8A6QW6FTQL 288. FGH7HK7AL4
289. 8A663WYJ69 290. G5JC4CKWAA 291. 8A673RTC86 292. PPTP9PCTTW
293. 8A65HKHTKR 294. H9PJJACFQ9 295. 8A65CWHJL5 296. T9PYYWTH8L
297. 8A63766FGF 298. 37W9J8RH78 299. 8A64G5HHJQ 300. TAFWCAPL86

2014/10/18 新增:
301. 8A86H3AJY7 302. QTTY39P7CF 303. 8A7R9448CY 304. 43PHWR8C3K
305. 8A7R936YK6 306. L37W37LJ4W 307. 8A78RAK5CY 308. K43JQ9A8LF
309. 8A75HCHJL4 310. 5WT4J5YYYL 311. 8A77793WL3 312. 3RQJFWL6FA
313. 8AC6TP73RR 314. J9JGK66LCH 315. 8AAYLYF87K 316. Q956GYWW8H
317. 8AAY8WHLTK 318. WQY4CW7Y3Y 319. 8AAWLHGTFC 320. 6QG934JPWQ
321. 8K93PAG4CH 322. CAAW7H5J9F 323. 8K897W8QKT 324. 5PWHJHGYCW
325. 8K894ATF9C 326. L9KR594TAJ 327. 8K88WPRCR3 328. LYYK5698CG
329. 8K889GLCW8 330. 9WY83H8W7A 331. 8K855PH9F3 332. QTHJ63G5AL
333. 8K7WKKPYHT 334. 37LKGP9JW3 335. 8K7Q5FKFW8 336. W3JAC95FLL
337. 8K7PG4YHWG 338. QG7L6K7WJ3 339. 8K7FFA3PCR 340. AJPHQFLQFJ
341. 8K7A7PP43P 342. A46RQ3GH8A 343. 8K6Y8K7A6R 344. T7P69T9QCY
345. 8K6P6HJC9A 346. Q53LL8H8L3 347. 8K6HQH8YK4 348. 6JRFJRGCG3
349. 8K6H6F35JA 350. QYK78F8YQP 351. 8KA3PKFY89 352. 6GKKC58H9G
353. 8K9LL3HKKL 354. 4YC3CW4A6C 355. 8K9LAK4K97 356. PRL6Q8KA5T
357. 8K9GY839T4 358. Q3JFAY66GJ 359. 8K6RA553KC 360. A58PKQ6T66

2014/10/26 新增:
361. 8K6K3FC3WJ 362. QF3W64TYT9 363. 8K6TJG48HL 364. 8WPY55A5YL
365. 8K7G3LPT54 366. GG867LFWRK 367. 8K7QP67AJ7 368. 39FYJTHKPT
369. 8AAR4YWFWG 370. 6Q3K95HC3L 371. 95WJR3KGWW 372. 7K9JP69T95
373. 8YQQ8LAJ4Q 374. YRCKY7AJJJ 375. 8YR3J6PFTA 376. WL9CPWTTHA
377. 8YRCWTQ3AR 378. JFWW4AA487 379. 8YLG579G9C 380. AK4RFQ98R6
381. 8YPR5CC8YH 382. HW58TYWKFJ 383. 8YLQ4G4WRP 384. PCF967C9R3
385. 8YQPF95F7Y 386. YPJH5R6A8Y 387. 8YWKW7A6RY 388. LKKRR8GFYY
389. 8YW7699TLC 390. 3RRY433AAH 391. 8YWH7G7CW7 392. WG4TQ373QH
393. 8YW35PA8G7 394. 34LY9FQ4W5 395. 8YRPQP9FAC 396. YHJ5YKAC4Q
397. 8YT8PJ6FPP 398. H5Y7CJHWL7 399. 8YTJ55YJ3H 400. AJACKG9RGH
401. 8YRL6FKLHT 402. A5PGTY5LJC 403. 8YYFR9CKQQ 404. JAJR4L9RHH
405. 95WTHY43HQ 406. P485KK344G 407. 95YTF445HW 408. 68WF599G9L
409. 6T9RR7Y394 410. 95WT65CPR7 411. AGPW3RWTRC 412. QRKQ6L7L3R
413. 933AWYWQTL 414. A9FJ5THG63 415. 933CL987LF 416. L53R4HRWR3
417. 933F5YL3JQ 418. AJ75JTWWRK 419. 933GWQ49KF 420. K8K78TCCJC
421. 933R39QKQ4 422. YKKJ8L4RR3 423. 95Y68WCRW9 424. HJPF4YFT5L
425. 95YF9WTA5F 426. AL6RTQTLPK 427. 95YJ5PW9Y3 428. 8P66FKT477
429. 95YQG3KGKP 430. 76KG685PPP

2014/10/20 網友熱心提供:
F01. 3H4R5AAWK3(NT$150,期限:2014/12/09)
F02. GFR98HKQKY(NT$150,期限:2014/12/09)
F03. 744Q6PT(NT$100,期限:2014/10/23)

2014/11/01 新增
http://ee.jaips.com/2014/11/food123-e-coupon.html
有效期限為 2014/12/16

沒有留言 :

張貼留言