Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

[分享]好吃宅配網折價券150元免費索取2014/12/16止

food123好吃宅配網 手邊有一些好吃宅配網 food123 的購物金,折價券面額為 150 分享給有需要的人自由免費索取,使用期限到:2014/12/16 止,訂單滿 500 元可使用一組序號,等於是打七折,取走後麻煩留言取用的序號,讓後面的人不用一直測試已使用的無效序號,謝謝!

購物網址:
使用方法:點選「我要買」> 於 1「選擇購買商品」> 勾選「使用折價券」並於下方折價代碼欄輸入序號
food123 好吃宅配網購物金折價券使用方法

本站秉持自由分享隨時取用原則,一直沒有管制與限制序號取用,要用多少都沒關係,不要浪費就好,但請務必回報使用序號,以免造成後來者取用與遞補新序號的困擾,且此折價券一經填入系統即失效(無論有無結帳、實質用畢),我們想要檢查也沒辦法;若對留言有疑慮,可以參考本站 "聯絡我們",用指定對象(私秘)的留言或直接寄 e-mail,折價券也新增三碼流水號,若記下序號太長、太困難、不熟悉複製貼上方法…,直接回報流水號亦可,謝謝大家的配合!

↑請注意!折價券要用多少都沒關係,但請一定要回報,不願意用 Google 留言,也有提供 e-mail (參考本站 "聯絡我們"),總不會上網購物連 e-mail 都不用吧!?申請新的序號需要三天的時間,您的順手之勞讓我們提早準備,也避免其他人等待的煎熬,無論怎樣隨便也讓您省了幾十塊甚至上百塊,請高抬貴鼠就當幾秒鐘就賺了幾十塊嘛;此外,非常歡迎轉載本網址讓更多人分享這點小確幸,但電子序號也是有價票券,為了避免不必要的困擾,避免修改或擷取內容的轉載,也不要幫別人拿序號,近來發現不少已回報序號還是可用的,應該是幫同事、朋友拿也順便回報了,結果最後又沒有用掉造成浪費,所以請把網址傳給他不要代領,就算幫忙本站多衝點流量嘛~

2014/11/03-11/05,於電子報中隨機發送紅包現金券!最高可獨得10,000元超大獎!(非常容易獲得高額低門檻折價券訂閱電子報取消訂閱
2014/11/10~2014/11/12 雙十一瘋狂購物節(光棍節),結帳輸入序號:1111,再打八九折,若購物金額高於 NT$1359 或者低於 NT$500,用此組折扣序號會比較划算!(NT$500 ~ NT$1359 用下方折價序號划算)

序號列表:
001. 47JY5G9G67 002. P8GWAA8448 003. 47JY43JAC7 004. HPLACF73CK
005. 47HWPWLY64 006. 8L3FFLQJ4W 007. 47HYW3GYFR 008. P8JW3F7RHJ
009. 47HFTQLCJ6 010. PYKRG5WKP8 011. 47HRCTYYW6 012. 8G9TTRP98J
013. 47HA83APRP 014. 3C9GWYLKFY 015. 47GY9585YG 016. 4TQJY8JLFR
017. 47H6TTYTHR 018. G9KRT47JJL 019. 47GJ7KL67W 020. JTHAYYKHWA
021. 47GHHFKF3T 022. WLLY74F55P 023. 47FK3TPCRC 024. YLA88LK65F
025. 47G3T5FW7Q 026. YQPRHAAF7H 027. 47LG3YQPYF 028. HJ44QKQRQW
029. 47LACR3TP9 030. 9K9GWHKG85 031. 47K7YQPA4F 032. HCFLQKHP55
033. 47KYYHCA8T 034. GJ8WAW7383 035. 47L5AJ3CPH 036. JC57WK9TH9
037. 53FG4WYPFC 038. 93PL858FQF 039. 53FPPWRLHK 040. AQ6J76JKLP
041. 53G3G6YAT8 042. WHQPYJY39L 043. 53GJHRYR4C 044. Y84LT3QF7R
045. 53GYHJJAL8 046. CGYGT3YLT8 047. HL9AC9A3P6 048. 7Y884TRC5T
049. 8YYAR43KPY 050. 8YY8AP9PAL 051. 8YY4RYLLPQ 052. G6QHT9TA8Y
053. 64CK3P6KHC 054. KJ3T9GJLR7 055. 64FC3397RG 056. KK8R7GJRW4
057. 64CJ3H8698 058. C6F85K6WHT 059. 64FA5RY4TQ 060. QW7QKF5AH9

2014/11/07 新增:
061. 64CQTW8P7H 062. CG6L6J9RHL 063. 8YWW4Q79AG 064. L4LJRP3KKK
065. 64FJL3JJ8W 066. QKL5Q7KH4J 067. AWL54F47TQ 068. 6TT7J776WQ
069. AWP8QWQ83Q 070. C8PLA69YWK 071. AWLKPFYAPH 072. J43AL6J9Q6
073. AWFQWRF57H 074. WQC9FFRJHL 075. AWT983PR76 076. 33CFTQG38Y
077. AWT6WYF44C 078. 8W9W7R5H76 079. AWRW8YJY84 080. AWG64J34L9
081. AWHQQGG9CP 082. Y6FWL6QR68 083. AWHPL9JC8L 084. 96JGQ8F53J
085. AWHTFPGFWW 086. 99CJLQH6GW 087. AWHT7KRF4L 088. A8KCC55P9R
089. AWK93J9TLF 090. ACCQTYJA6R 091. AWJF4QFFFH 092. HQJPKQ4YTL
093. AWKGQ5TRJF 094. 8K6WALAKKF 095. AWKFJ78HJJ 096. 6P7RAH48LH
097. AWRJY5HPLW 098. 66QLPQWHT8 099. AWR75WHRCH 100. 5KJJCHTFR5
101. AWR65CWAWL 102. CQF6GJR5WC 103. AWR57CFWY5 104. 5YAA8AQWFK
105. AWQ6QK8P4L 106. QRC658FF9J 107. AWPY9KJJR3 108. A3W3LJG56J
109. AWPH5F3CJW 110. LRCW968JWJ 111. AWPCT6C5KP 112. JA84LGCA65
113. AWP9R8RFPJ 114. 5HYG9JJ7YH 115. 4CWKT9WF6F 116. L9A7HFWFCC
117. 64C8CCHY4F 118. FQ7R9T3RTA 119. 64C49K9R4J 120. KQQLGRYAY7

2014/11/07 新增:
121. 64ATFK8F37 122. LW58RGJHW3 123. 64AJA9JQKH 124. 3GK6G65CWC
125. 64AA3QPRQ3 126. 8953T75WLK 127. 64A8KW67R8 128. Q4T45KYHQR
129. 6499WQ4HYP 130. CH66K44FJA 131. 648TT3AKL9 132. CA35J8JCW8
133. 648AQ44WLR 134. AJFWQR5R6K 135. 64856PR4W3 136. H44CH9RKW6
137. 6477QL8KJ6 138. 9797KP8QL3 139. 646L464QHT 140. JA3L4845GF
141. 646AG8HGRR 142. AWGW8J6GPK 143. 646CHLAARC 144. 5AQHWWPTK9
145. 647J6TKG8W 146. 334KP693G8 147. PHPHRY3F4C 148. 75PLHAT7FA
149. Q66YFY487P 150. 79CCFRL8WQ 151. FAFJLT3LJC 152. 6GAF4HWT7G
153. 8QJ79T7T34 154. 6GAFKJHJHW 155. 6JJ77KWTW3 156. 6GALGGCY7T
157. WGPAH4KT59 158. 6GATY7KAL4 159. GK6PRJQGQY 160. 6GC6P9K7C9
161. RHFHTQGY4Q 162. 6Y8Y56WJL9 163. FALKTPTPQH 164. 6Y93KA4498
165. K4W3Q95574 166. 6Y9HLGRRKK 167. 7W86CH4CFR 168. 6Y6CJLAR38
169. 98W9G6RJ76 170. 6Y6R5GF74H 171. P6L36556K4 172. 6Y6QK6QK9H
173. WLQ9AJG6QQ 174. 6Y6WL7K7P8 175. Y6FY8JGL3G 176. 6Y769C8TJ3
177. 6Y7345FCKP 178. 6Y7PC8HW87 179. T7H3YAFTHW 180. 6GA6YF9RL7

2014/11/28 新增:
181. 6GFFKJJ3WY 182. 7JHWHLT368 183. 6GFKCTJLY8 184. FRGPFKPJG7
185. 6YC53PHJH6 186. 654PFJWY3T 187. 6YAPF8J3P6 188. HLK9QJRWQA
189. 6YA977WGQR 190. YQ666Y5JFF 191. 6YA3FH396Y 192. GKF89J99P3
193. 6Y9F6YF5PL 194. R7J5THFH46 195. 6Y9CAP3JCR 196. 8GPPWPAQQ6
197. 6Y95ATYW7W 198. 8PY5TPPC9J 199. C6G497F5AQ 200. 8YPFL495L3
201. FRA7LG6J78 202. 8YQRPLKGGL 203. WLHA4R5CAG 204. 9A6R78RH44
205. FL9FJJTPWJ 206. 9J6L5Q3WQ8 207. G6Q99RJ4FF 208. 9J6Y555RYF
209. 3FHFCLC8LQ 210. 9J6YP8G8RL 211. FA45GJF4R9 212. 9J7G4FQ6JJ
213. AWWJYW5TAY 214. 9J83RGHFTK 215. JCGL9AWJR3 216. 7JLLFLPQT3
217. TA6QPJ5PK7 218. 7JQGG8JQAT 219. F8PJJ84Q39 220. 7JR6Q75353
221. AL4CGK4JW5 222. 7JR8C7PAQJ 223. Q86Y4Q9RLG 224. 7JRPT8TCY7
225. A5CF5688C7 226. 7JRW6L6J57 227. 566R9JYH6Q 228. 7JT57RT7AW
229. KCFK7H4A6P 230. 7FQJFC63GA 231. TG4559JJW8 232. 8JL7JH5AA5
233. LQ849A8PQA 234. 8JL5WKHT35 235. GW7YGGTCP5 236. 8JGGY9C7GL
237. TG97F6TC4Y 238. 8JL98TCC9Y 239. W43688G7P6 240. 8JLTLFJ78P

2014/12/04 新增:
241. TAL875RHTR
242. 8JJ7CGC535
243. 4GRWRH9P5C
244. 8JJWF8QYG8
245. GT6CHATC35
246. 8JK5FJFHL3
247. QF8KR6KWPW
248. 8JK65HGH6C
249. 4FL6GAH8T4
250. 8JKYWPR3AG
251. K5TCTKG5F6
252. 8JH3KQJPKQ
253. HKH7PAGY4H
254. 8JHGH8WY58
255. JWRJ93JQWW
256. 8JHGKW7K57
257. GJTHLT4CJA
258. 8JHW5J8AJ4
259. GG8GR4CRFY
260. 8JJ3FJLYFF
261. A43W9P8YFG
262. 8JP5L8K9WC
263. WAC6CHPCP8
264. 8JQPGH83PT
265. FG4HJ55P79
266. 8JQJ487F6R
267. 4R9PAKKKHR
268. 8JQHC4H6QL
269. KF5AQ75KY8
270. 8JQH8Y5L93
271. 8J54J8FGYK
272. 8JQ95JWGH6
273. 7TGR96438W
274. 8JTQ796QCW
275. 6YT99K3AKL
276. 8JT54GCFFA
277. PF7WTRC4LG
278. 8JR3KLKLFY
279. A8PFQRKTAY
280. 8JQWRTGF3R
281. 4QWLR59PRJ
282. 8JQRYTLW8T
283. PRQP34LH93
284. F5R449368P
285. RW8WK87C8G
286. F5HGFKPHH7
287. 6F94FKCWGQ
288. F5HF9FYW3J
289. 5YK9KF6P4R
290. F5HAKHH85H
291. K758CWH5A3
292. F5HA6JKLR9
293. LJ753CAJ88
294. F5H9K6AJ5T
295. 8KA865P6FW
296. F5H5HG68KL
297. GAPFGJLPLL
298. F5H4P68HTP
299. 9CHLFATPLC
300. F5H383CFPT
301. Y9LA58YAW5
302. F5JKLP8W46
303. 95THRJFHKR
304. F5GPCR8J6F
305. 9AQYFGQCP6
306. F5JJG99K6R
307. LC3YTHWY3R
308. F5J9JA3YJL
309. GLHTCWFRT8
310. F5JPL7YAKL
311. 7LYH8FKFKY
312. F5KHGHY453
313. 9455T67L3W
314. F5KJ38KY7R
315. 7JLG34KAC8
316. F5KT78CT5L
317. GAQATTC6YJ
318. F5L3GQGCAK
319. LG8J8699CQ
320. F5LFC54APR
321. 58Y48GLW7F
322. F5LRPRTLJJ
323. AJWT86RAQ8
324. F5PH99ACC3
325. RJGF8H77W6
326. F5PK45AQC7
327. 3CLGKGLCKL
328. F5PRL8WFRP
329. KP98KFJHA9
330. F5PTJ6T6HQ
331. TF3P4LRRFT
332. F5Q34FPW6T
333. WHWQR8CC6F
334. F5QCA6Y3RK
335. 4P46Q3T84R
336. F5Q5RF9AKP
337. W4YR8R8KTC
338. F5R3KTGACT
339. LYY45WLCY9
340. F5QTTWFL5T
341. 5RAK7TF66L
342. AWP9WC9P9R
343. H6QYCTW4PR

購物網址:

好吃宅配網本期結束後,暫不再提供折價券索取服務,本批序號用盡後不再補充,感謝大家長期以來的支持與配合,有需要的朋友請把握最後的機會,日後若有優質優惠折扣服務,會於本站另外公佈,歡迎密切關注本站最新消息,謝謝!

活動

下載APP抽現金+送購物金!(每人可領一次購物金100元)

沒有留言 :

張貼留言