Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

[分享]好魚網折價券150元免費索取

fish123 好魚網 手邊有一些好魚網 fish123 的購物金,折價券面額為 150 分享給有需要的人自由免費索取,使用期限到:2014/10/31,訂單滿 500 元可使用一組序號,等於是打七折,取走後麻煩留言取用的序號,讓後面的人不用一直測試已使用的無效序號,謝謝!

購物網址:
使用方法:點選「我要買」> 於 1「選擇購買商品」> 勾選「使用折價券」並於下方折價代碼欄輸入序號
fish123 好魚網購物金折價券使用方法

本站秉持自由分享隨時取用原則,一直沒有管制與限制序號取用,要用多少都沒關係,不要浪費就好,但請務必回報使用序號,以免造成後來者取用與遞補新序號的困擾,且此折價券一經填入系統即失效(無論有無結帳、實質用畢),我們想要檢查也沒辦法;若對留言有疑慮,可以參考本站 "聯絡我們",用指定對象(私秘)的留言或直接寄 e-mail,折價券也新增三碼流水號,若記下序號太長、太困難、不熟悉複製貼上方法…,直接回報流水號亦可,謝謝大家的配合!

↑請注意!折價券要用多少都沒關係,但請一定要回報,不願意用 Google 留言,也有提供 e-mail (參考本站 "聯絡我們"),總不會上網購物連 e-mail 都不用吧!?申請新的序號需要三天的時間,您的順手之勞讓我們提早準備,也避免其他人等待的煎熬,無論怎樣隨便也讓您省了幾十塊甚至上百塊,請高抬貴鼠就當幾秒鐘就賺了幾十塊嘛;此外,非常歡迎轉載本網址讓更多人分享這點小確幸,但電子序號也是有價票券,為了避免不必要的困擾,避免修改或擷取內容的轉載,也不要幫別人拿序號,近來發現不少已回報序號還是可用的,應該是幫同事、朋友拿也順便回報了,結果最後又沒有用掉造成浪費,所以請把網址傳給他不要帶領,就算幫忙本站多衝點流量嘛~

2014/9/15-9/17,於電子報中隨機發送紅包現金券!最高可獨得10,000元超大獎!(非常容易獲得高額低門檻折價券訂閱電子報取消訂閱
2014/09/25~2014/09/26 結帳輸入序號:sep555,再打八九折,若購物金額高於 NT$1364,或者低於 NT$500,用此組序號會比較划算!
2014/10/06~2014/10/07 結帳輸入序號:oct222,再打八九折,若購物金額高於 NT$1364,或者低於 NT$500,用此組序號會比較划算!
2014/10/15-10/17,於電子報中隨機發送紅包現金券!最高可獨得10,000元超大獎!(非常容易獲得高額低門檻折價券訂閱電子報取消訂閱
2014/10/22~2014/10/23 結帳輸入序號:oct777,再打八九折,若購物金額高於 NT$1364,或者低於 NT$500,用此組序號會比較划算!
2014/11/10~2014/11/12 雙十一瘋狂購物節(光棍節),結帳輸入序號:1111,再打八九折,若購物金額高於 NT$1359 或者低於 NT$500,用此組折扣序號會比較划算!(NT$500 ~ NT$1359 用下方折價序號划算)

2014/11/19~2014/11/20 結帳輸入序號:seafood11,再打八九折,若購物金額高於 NT$904 或者低於 NT$600,用此組折扣序號會比較划算!(NT$600 ~ NT$904 用下方折價序號划算)

序號列表
001. 38PA4J6C9W 002. 9G5F6779JQ 003. 38RLL7R34A 004. 3GKGPQYAFA
005. 38RHY6HQ5P 006. 76FKJ49A4T 007. 38RF77Y36A 008. QCK786JPJW
009. 38Q9PYRYAP 010. 6GQG4C94KP 011. 38PWJH93WQ 012. L5QLH57CCW
013. 38PQKA6JF9 014. C686H7YPQL 015. 38RTFKQ69G 016. 6W69RP3CL8
017. 38TK479HA4 018. WJ5THAFK8Y 019. 38TJG78PKC 020. W79Q6LT9TA
021. 38T4JYWPQP 022. C8J4T37K9Q 023. 38T8579HY8 024. 4RT98CQ8QA
025. 38TRKWGK64 026. QR5H77TRCQ 027. 38WF9KTWF5 028. 38J8T7C9FH
029. 38WLAJH4RT 030. Y8Q3PJPKPR 031. 3CTL96RF5L 032. H5AATJJ6WF
033. 3CT9LKF8K6 034. R3L3KGLYC5 035. 3CT5GJGYRC 036. L3AJK6GPT8
037. 3CT588C453 038. AHHQQW3WW4 039. 3CRQPFKT5Y 040. PQLCT5K85L
041. 3CRQF5ATTK 042. QYW3YAWY6T 043. 3CRPRQCL9F 044. FG7JKQG6GJ
045. 3CRP7RJHTR 046. PFK8HFH97C 047. 3CRL9K34YF 048. KW5A8T7GGJ
049. 3CRK99KALA 050. RHQT73KHQL 051. 3CRJPJWT8J 052. 9YWTRT8W73
053. 3CRH8YRAH8 054. PG9RFRFRA4 055. 3CQWHW848T 056. 88P475F5GJ
057. 3CQQWJP7T3 058. Y75A95K548 059. 3CQQ6Y47L5 060. KHAKA99YTC

2014/09/15 新增:
061. 3J5P64LHPR 062. 7HYTW69T9G 063. 3J5ACA9KP7 064. 89PWFG98C5
065. 3J56YGCAY5 066. WL7JWJJ695 067. 3J56Q55K7A 068. 979GA97JP6
069. 3J4LHFJH4F 070. GFCPFT45HH 071. 3J4GJKF7C7 072. KJ8JQ3FA6P
073. 3J38JFFQ9Y 074. Y9JCKPW9R7 075. 3J3AGACRJR 076. AGPCRQJ96R
077. 3J3AQQ4JTR 078. 7WGJH6JF3P 079. 3J3C5K6Q9R 080. 4GAYJFW7GR
081. 3J3F54T6JJ 082. Q759KRHWYW 083. 3J3G6PJTCY 084. J4QHLJWFG8
085. 3J46CKKGP8 086. 9RLTC7WT53 087. 3J4FJG3FCT 088. 8YTRPGJ3QC
089. 3J4GJ4RP96 090. 3P9T44J6TG 091. RFRC57JJH6 092. 3P9T5QQ343
093. 6Q5PC4PKJC 094. 3P99KJWF6P 095. W3CQW5G6RG 096. 3P8W76WA79
097. 9YA88AKAYT 098. 3PA5WK9ACY 099. GC54AJHHY4 100. 3PA746GCCC
101. TAF63J94TR 102. 3PA9868WLT 103. 435W7GARHP 104. 3PA9HFY4C8
105. 6LR3C5CKC7 106. 3PAAPR7Q8R 107. RCJH7YWKRJ 108. 3P9HKPRCFL
109. LFT6HY8K5J 110. 3QQHTCKTKY 111. 9LTRTHG354 112. 3QQGHHAK6P
113. TLPK68KGJ7 114. 3QQAGJ64AA 115. PGKCJYH656 116. 3QQ8PWCQ9K
117. A59QP7F7HQ 118. 3QPAT89RQ3 119. KPQH455HA3 120. 3QPG3JQC6L

2014/09/24 新增:
121. 4AFAQKT6CT 122. 3QPK7QCHTA 123. AC7KY36673 124. 3QPYJ7FJFT
125. CTQR73QF8A 126. 3QQ6R3P766 127. H8H4PHF6Q3 128. 3Y9Q84F8KK
129. HKCLG4AJJA 130. 3Y9K6FK783 131. 9KH4LK3WH5 132. 3Y9J533TY3
133. 8K6QHGRF57 134. 3Y9CR6GC5H 135. HK73THTH9Q 136. 3Y96Y8LYWL
137. 7RFFYC8QR8 138. 3Y94P536FW 139. JRF3L96QTH 140. 8Y8T88KGA4
141. JJKK8TCCCG 142. 3Y89PGCG4W 143. 99367QQLP8 144. 3Y7W56Y39Q
145. YCA86KYKAK 146. 3Y7T573FW4 147. 3P755QKWLG 148. 3Y78WKT3HP
149. AAG35Q445Y 150. 3Y6YJ88Q48 151. RQ5QCWJ35T 152. 3Y6Y5T8TTP
153. K9K6FCR8FJ 154. 3Y6RLFL34Y 155. F3CHG9RP9F 156. 3Y68T6H54W
157. 4C4FJ676RJ 158. KC46FHJK33 159. 4C438K94HJ 160. 43H8YP68H9
161. 4C55WPPLKF 162. FHAK568843 163. 4C4T7PW4CH 164. WRFFCTHKTQ
165. 4C4TCKYF4J 166. G74FQR5T4Q 167. 4TF7W3JWK7 168. RJPQ3RHGQT
169. 4TAJR346WP 170. 3WYFKLT4T4 171. 4TF87Q88LF 172. FWA9CLKF7A
173. 4TALF575YJ 174. C574QYQ3C9 175. 4TAR876YQ8 176. C48K53C353
177. 4TARL7A65H 178. 9TH4Y69GGA 179. 4TARTCL4CY 180. HPAWHPF499

2014/10/02 新增:
181. 4TC5J347KL 182. KYCC87AQ9F 183. 4TCGG59Q7W 184. 37AAKYFYK7
185. 4TCRQ5RJHW 186. 59HL5AQ799 187. 4TCWQPTK94 188. LRTQAKA77L
189. 4LJ8ARTKR5 190. QWQ4CKK76H 191. 4LHYGH5AFL 192. QCYAHWQQF7
193. 4LHRYH69A4 194. KG9KA6QCF9 195. 4LH5YK9684 196. 75TRC7W6GG
197. 4LGY9HTJ7W 198. 4GY94PFT6J 199. 4LJ7RJ8F6G 200. 88PC3WKRHK
201. 4LH363WY4J 202. LQR8A8FK73 203. 4LGA8KF9HG 204. YYTG8Y7483
205. 4LG35TW43C 206. W3Q7FPPJJJ 207. 4LGJ3C83G3 208. P3L636FFG4
209. 4LGJ8393CY 210. QCQHQKHY38 211. 4LGQP9QC9K 212. JTKYYTKYLT
213. 4LGT7CW5J9 214. QRA9GJW44K 215. 4LHF6KYKT6 216. K8H5KC9F8H
217. 4H8LJ4KRP7 218. P3WT79KCAH 219. 4H8KGKFQRR 220. GW99TLHQCJ
221. 4H7673L858 222. 4K57H69RGT 223. 4H73ARQJ5Y 224. 56JFAL87YG
225. 4H6W9L8JYT 226. 54FTWQ9Y6A 227. 4H6CRT5QYF 228. P8RA3YH6G7
229. 4H6A8LLTJJ 230. P8FAL4KAL6 231. 4H67FCJRPR 232. GL8FW83L6L
233. 4H63Q37FJ5 234. 7678T5GGJG 235. 4H59PF3JKG 236. K5RTP9K4TP
237. 4H4WQW8YY7 238. 78FLG69FK8 239. 4H4THPRJAW 240. YJ9675L9K5

2014/10/16 新增:
241. 4H4GTWYW3Q 242. 9WFY454GF7 243. 4H4GQKHR9T 244. 6358RW54GL
245. 4H48QQ9QPH 246. 5Y5K74W6Q7 247. 4H45RT67GP 248. WJL9QH5WR9
249. 4H3YRPK8Y8 250. ART3RHGGGW 251. 4H3KTR3KA8 252. LHRY8TC9A9
253. 4H3K65RY7L 254. 75A8693FQ3 255. 4H3GAHLQLF 256. LWKL93QPLQ
257. 4H35K56T3G 258. TGLKLF5GJ8 259. 5FCAFC5A63 260. Y8AQYL59RQ
261. 5FCAY8PTY3 262. 4F977L3LQR 263. 5FAQ7Y7YRT 264. L9GYJ4CCWY
265. 5FAJJ9CA5L 266. 8LYHK5G487 267. 5FAH6GT4QT 268. 8LA4C4395A
269. 59JK875YKA 270. 57F34HGH7G 271. 59JW7KHR5P 272. 4C849PQ6G4
273. 59KJCP6KTY 274. K7RHAAG5QY 275. 59KWFRY7JJ 276. F676KGTA6W
277. 5Q8476HR8K 278. RACF4WK5T9 279. 5Q7YRG5HJ6 280. C739LW7P48
281. 5Q96LWJ57C 282. CJA43ALLHW 283. 5Q933KKCRT 284. J873Q8PR54
285. 5Q8Q79JK8G 286. RKR6TJT34G 287. 5Q8LTJGJF8 288. 3LPT9WATYQ
289. 5Q8CR46583 290. Q7GAA68L5A 291. 5QCRJ8QGWQ 292. 7LGFT38H83
293. 5QCA5J83T9 294. GCJGG6HJAG 295. 5QC9787FWP 296. HCK8AW9A67
297. 5QC3879AR6 298. 44FP6LP973 299. 5QC33LTPP4 300. F8KKTQ5QR9

2014/10/23 新增:
301. 5QAPQ49K6T 302. 98C9HH9TAT 303. 5QAJJTLR3A 304. R4W3Q9KGRC
305. 5QA8ATKQCY 306. PFY5RQ5WRA 307. 5Q9WATKCP9 308. K45Y65Q6HH
309. 5QFF8H53JG 310. 5W7TLTCC7H 311. 5QF5J3HLTC 312. KCT6443GCP
313. 5QF44T6FHR 314. Q7H8QHW6P9 315. 5QCA5J83T9 316. 5P9TJJK3WQ
317. T74Y354JL5 318. 73TTGKWAA9 319. W9GYJJPRLR 320. 5QF44T6FHR
321. Q7H8QHW6P9 322. 5QF3TG6L9R 323. WCTJP978PQ 324. 63WL38YPL9
325. 7654J59AHQ 326. 63WFWW6C9W 327. PLLAYAFHAK 328. 63WALW3639
329. 38JL57HYKQ 330. 63QC97749K 331. P4QG7TA5TJ 332. 63WYGRC574
333. 88795Y68T3 334. 63WWAJRC57 335. 6RAL9CAWFW 336. 63T9CG8RC8
337. 6A9HW4QGG7 338. 63T9CG8RC8 339. 6A9HW4QGG7 340. 63RJ339PWH
341. JFG9FKW96C 342. 63QJ6WY5KQ 343. 73GLHYC8R4 344. 63QG5TLWPT
345. W368LYQY46 346. 63W5H6WPCJ 347. 43J4LAJ349 348. 63W436YL99
349. 5YL6T8WLGH 350. 63W3TQ8KT7 351. F3QQPT5965 352. 63LFJCQRKJ
353. F6RHQ54LTT 354. 63Q7LPWGJC 355. Y43YHY85P7 356. 63WA59PW73
357. PQT87K8WJA 358. 63Y5T3PYHR 359. 4LJATL896K 360. 63Q53QTT8L

361. RRR7738FK6 362. 63PCGTQKRH 363. 7AJL9W3P58 364. 63PKQTK6H6
365. TG3GKPH449 366. 63PKJ7758C 367. P7GQ6AAPWF 368. 63Q7HWFCH6
369. 595CFLW556 370. 63TQ4FWQJL 371. 65R8K3KH65 372. 63P7TCP5KC
373. LFQWRJ5JQ9 374. 63P54H9KFY 375. 4PW535KH5H 376. 63LPTA5733
377. A3JQ5R9R87 378. 63LQ4F7CFT 379. 6TT4TWR84G 380. 63HYF94JW3
381. 7F53WQHCKA 382. 63J5T6FRGK 383. YRCYQPKJ8C 384. 63J7HYLPYP
385. CCY9AP9PCY 386. 63K4Q8GJ4T 387. AWTAR7G73H 388. 63JGAJ78GK
389. WT8AHW5999 390. 63JFY53HRP 391. 393PJ66C54 392. 63KCHKC558
393. F5G4JLKRR4 394. 63K6K5QTFC 395. WJRW7QAFFC 396. 63KG9W4AHC
397. 3Q49AYKPQA 398. 63L7TQPF38 399. 4PYP43WPGJ 400. 63KWF3TGYH
401. HW5G659J9R 402. 65R454R3TA 403. 3RLFLA4KAH 404. 63H875TG9W
405. 6KP97Q6Q36 406. 63H5TAQG8F 407. P5QYA7JJJC 408. 63HRLKT9H5
409. 3HGRKHAWHC 410. 63HHL3AT76 411. TLP6Q8CJJ8 412. 63Y7GC7K3F
413. 64QCWCTQ6R 414. 63Y7YT645R 415. 46YCAH9WKF 416. 63YCL75GKG
417. GHQFW5QQ7Q 418. 63YF9R9H8Y 419. YLLRAW9Y34 420. 63YHLYFL38

421. 7FFQQ36PPQ 422. 65T7L5TWRY 423. 63HA66K57L 424. 65TP4G5Y3C
425. TFRLGJQ53R 426. 65TPPKJFRJ 427. 9FKK9RC38Q 428. 65QYH79YKQ
429. Y3GF5KTPKA 430. AL66WR8337 431. GW96J7RYGY 432. KRTGJPQF6G
433. 6KY4RRW8PC 434. 65RGF7RLPK 435. 85H48LAHJ6 436. 65T4JCQHAC
437. A46L9RAY8A 438. 774WH6G45A 439. RQW45HJPTJ 440. 789A7CCA9L
441. C53CJHW5YP 442. 789AT7RRAL 443. 59HL9GHWQC 444. 789KHWQJ4G
445. H7GKYR8P4K 446. 789TA9AGR5 447. 699GAGWJWH 448. 789WG48W97
449. 66R4Y3QJQR 450. 78A6R3YH44 451. 3A38F89P5Y 452. 78A8P4KPJR
453. 3LK4F7LKY7 454. 78AJLT3K5L 455. JQRWWRAT4H 456. 78ARPLGFYP
457. JRPFW5QQ77 458. 78C3Y3C368 459. TFL3GA8J6L

2014/10/31 網友分享:
折價券代碼:4JY8648
折抵金額:100元
(每筆序號可使用一次,使用期間:即日起至2014 年 12 月 29 日止)

2014/10/31 後好魚網已不再提供150元折價券,但原到期序號目前仍可使用,有需要的朋友請把握最後的機會!手上序號已全數公佈,用完就只剩下100元序號(滿600元才能折抵),或至生活市集好吃宅配網看看想買的商品是否有正在聯合促銷、個別網站的優惠折扣活動…等,若有其他管道可取得新的序號,煩請提供,謝謝~

000. P9RYF6Y9FH(可重複使用,滿600元折抵100元)

購物網址:

沒有留言 :

張貼留言