Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

[分享]生活市集折價券100元免費索取2014/10/31止

生活市集 buy123 手邊有一些生活市集 buy123 的購物金,折價券面額為 100 分享給有需要的人自由免費索取,使用期限到:2014/10/31 止,訂單滿 500 元可使用一組序號,等於是打八折,取走後麻煩留言取用的序號,讓後面的人不用一直測試已使用的無效序號,謝謝!

購物網址:
使用方法:點選「我要買」> 於 1「選擇購買商品」> 勾選「使用折價券」並於下方折價代碼欄輸入序號
生活市集購物金折價券使用方法

本站秉持自由分享隨時取用原則,一直沒有管制與限制序號取用,要用多少都沒關係,不要浪費就好,但請務必回報使用序號,以免造成後來者取用與遞補新序號的困擾,且此折價券一經填入系統即失效(無論有無結帳、實質用畢),我們想要檢查也沒辦法;若對留言有疑慮,可以參考本站 "聯絡我們",用指定對象(私秘)的留言或直接寄 e-mail,折價券也新增三碼流水號,若記下序號太長、太困難、不熟悉複製貼上方法…,直接回報流水號亦可,謝謝大家的配合!

↑請注意!折價券要用多少都沒關係,但請一定要回報,不願意用 Google 留言,也有提供 e-mail (參考本站 "聯絡我們"),總不會上網購物連 e-mail 都不用吧!?申請新的序號需要三天的時間,您的順手之勞讓我們提早準備,也避免其他人等待的煎熬,無論怎樣隨便也讓您省了幾十塊甚至上百塊,請高抬貴鼠就當幾秒鐘就賺了幾十塊嘛;此外,非常歡迎轉載本網址讓更多人分享這點小確幸,但電子序號也是有價票券,為了避免不必要的困擾,避免修改或擷取內容的轉載,也不要幫別人拿序號,近來發現不少已回報序號還是可用的,應該是幫同事、朋友拿也順便回報了,結果最後又沒有用掉造成浪費,所以請把網址傳給他不要帶領,就算幫忙本站多衝點流量嘛~

2014/08/28~2014/08/29 結帳輸入序號:august555,再打八九折,若購物金額高於 NT$909,或者低於 NT$500,用此組序號會比較划算!
2014/09/02 結帳輸入序號:sep111,再打八九折,若購物金額高於 NT$909,或者低於 NT$500,用此組序號會比較划算!
2014/9/10-9/12,於電子報中隨機發送紅包現金券!最高可獨得10,000元超大獎!(非常容易獲得超過 100 元的折價券訂閱電子報取消訂閱
2014/09/17~2014/09/18 結帳輸入序號:sep333,再打八九折,若購物金額高於 NT$909,或者低於 NT$500,用此組序號會比較划算!
2014/09/25 結帳輸入序號:sep555,再打八九折,若購物金額高於 NT$909,或者低於 NT$500,用此組序號會比較划算!
購物金額滿 600 請優先使用多次序號RWHP8J5KQW- 使用期限 2014/10/05。
2014/10/07~2014/10/08 結帳輸入序號:oct222,再打八九折,若購物金額高於 NT$909,或者低於 NT$500,用此組序號會比較划算
2014/10/10~2014/10/12 結帳輸入序號:oct333,現金券50元立即折抵,只要購物滿300元即可使用,購物超過 500 元還是使用本站折價券比較划算!
2014/10/23~2014/10/24 結帳輸入序號:oct888,再打八九折,若購物金額高於 NT$909,或者低於 NT$500,用此組序號會比較划算

序號列表
001. ATLHKHT 002. 6TCHRP8 003. ATL97AQ 004. 4A4RF98
005. ATLPT4J 006. 88G9LRF 007. ATLQCHF 008. H5HWAL6
009. ATP884P 010. G7G586F 011. ATP9LCH 012. Y9QKPRY
013. ATPA9JR 014. 845K3TQ 015. ATPHA5P 016. 4KALC49
017. ATPJR65 018. YFGJ56K 019. 3AJFRRF844 020. 6QPHFF5YH3
021. 3AJAQ8JPKL 022. 5GKR4YQ6TK 023. 3AJ9LJ75PF 024. Y5FTHAY888
025. 3AJ86J6W8W 026. FRJ5QRRJKH 027. 3AJ3J9T9HK 028. 9PF7RP6C7H
029. 3AKG8G3AAT 030. P9RQ3AA8WL 031. 3AKHLJRWPJ 032. CGF4WKH7W3
033. 3AKTYPTLH4 034. 6596KQPCTG 035. 3AC934PFFT 036. WWPFL9WGK8
037. 3ACRJQYY9T 038. TAQ5H593C9 039. 3ACTRQP679 040. J4A7TH4LJA
041. 3ACW9GQ9Q9 042. TT5HGHWPHW 043. 3AFQTKTQ99 044. AWFKJL6AAF
045. 3AGF3CTHHC 046. AJ85H7JFJK 047. 3AGGPCL8LC 048. HCCAHWYH5P
049. 3AK8PYLA45 050. TCGLACKAWY 051. 3AJP4RY5W8 052. ARYTHK6PRT
053. 3WWPT63HCW 054. JCQRPRH8AW 055. 3Y87W6HF5C 056. THKYJWYKP3
057. 3Y7Y9P7F5F 058. 5HJPR4KKRL 059. 3Y7Y6G4L7A 060. 635W8W8H83

2014/09/04 新增:
061. 3Y7PK33FA3 062. 3FPAHCGG6H 063. 3Y7CKKKGAF 064. 84AC9K8L85
065. 3Y7CGPQ53Q 066. AQ949FGAJ7 067. 3Y7986RYRC 068. ALLTJ7489C
069. 3Y78FPLTT6 070. 85LCFW3W46 071. 3Y6K44TY4A 072. 75J6GHT9FA
073. 3Y5KTCHC4T 074. R7JGQWC9RP 075. 3Y58AF68Y5 076. 56YWKG4CJQ
077. 3Y56WA69PW 078. PR5W93767A 079. 3Y569F7P7R 080. RTLP345KR3
081. 3Y536YH3AW 082. 3TJL5KR3Q6 083. 3Y4YG5L5QJ 084. KQP8C8CJLF
085. 3WTAC89PP6 086. 937AW5R4H7 087. 3WRPJQY87Y 088. L7JPHQRPCA
089. 3WRKL5FG4L 090. F4C3PJCPK9 091. 3WRH3JGKAR 092. 3JK45WTHL4
093. 3WRCHPW5HA 094. 8CTK86R8YW 095. 3WQH3JHGAP 096. 747QWT7463
097. 3WQC4W6G9P 098. 9A3FYJC34F 099. 3WQA9Q6KHA 100. 87HH3PQQG5
101. 3WQ4P4K4JR 102. WCC567WJLA 103. 3WLWT5RCY4 104. Y7J6HHA76C
105. 3WPA4PWCQQ 106. 9Y9J3A6LFL 107. 3WLTYJ7PA8 108. LY364R4HPC
109. 3WP5QKA6QY 110. Y4JA5A68KJ 111. 3WPJK6GAHQ 112. Y37C3HA494
113. 4WC3LPL9FW 114. WKCJJGFLPR 115. 4WA343TAWG 116. 9LC5GH8RQJ
117. 4W9AFG5HJH 118. RCAK4J46R7 119. 4W99PC5AWA 120. HPPKK7Q8PK

2014/09/11 新增:
121. 4W8A9JK3KJ 122. TGCC44GQRA 123. 4W7GF8CQ39 124. LT9HQYT3GQ
125. 4W88T3CAH4 126. PWTC53QL7L 127. 4W7QQ9LAAR 128. GRWRR69A6T
129. 4W7GPW7AGA 130. 9TJTPKHJQQ 131. 4WA74P7TGC 132. P8QQGTYW4Y
133. 4WAQ9RQFQ6 134. JTRK9JY63L 135. 4WAKR7FHJA 136. LPRFAR3J6A
137. 4WAK95HFAY 138. 36WPJ7YFWG 139. 4WAH9GJY7P 140. CYCF9H5FYW
141. 5JHWRR3FK9 142. 3RJWJ77RQL 143. 5JHPFPK5HH 144. FT939ARYHP
145. 5JHKFQ4WHH 146. AQ787LF776 147. 5JHHTYQT3J 148. TYY7FJ4JWA
149. 5JGT77YR79 150. 47JW844FFY 151. 5JF8AYTACJ 152. HA9QA53F43
153. 5JF355RKLL 154. WPLCJ885RH 155. 5JFW3H64QP 156. 4LWLCRLQ57
157. 5JGF4P3W7A 158. 7L84CRYJQK 159. 5JGHLG5J76 160. 43THYPC468
161. 6JP593G893 162. YJA7TJ5W4H 163. 6JP998QFHW 164. J5H5TC945G
165. 6JQLWKJWRH 166. P6PJHG5YT9 167. 6JQ4A88PWA 168. FJ88Y6986Q
169. 6JPQR5F9GR 170. FA8TKYWC6J 171. 6JQ4954TG3 172. WTL4463Y34
173. 6JPTHQLGG6 174. CGLT8H796Y 175. 6JQJAWQY7L 176. 6AQ4T4YYH8
177. 6JQ85T9Y9R 178. LQ97F344PH 179. 6JR4P4RQJY 180. H73TW7GLYA

2014/09/14 新增:
181. 6JP464L8HJ 182. TYTYYW3LQ4 183. 6JLK88QH73 184. 45TTGR78CF
185. 6JLF98ATH9 186. Q79A4HF45J 187. 78FLCP3APR 188. 7CHWFYY96Q
189. 6JL7KTKQ3H 190. 684RJ6KF33 191. 6JL5KWY34L 192. 398A5W7FWH
193. 6JL446G5JP 194. T5K6P7F4K5 195. 6JKYAGQC78 196. 678TAQ3WPF
197. 6JKY7FF8L9 198. TH8959LA3R 199. 6JK6RR7QW5 200. CQ8KJJ47WW
201. 78L3R839QH 202. WFKA6Q3LHH 203. 78KQKLQYLQ 204. GWAKW7PLCF
205. 78KKGT6JKJ 206. W7RLPWAAKY 207. 78KFQ3PY4F 208. K5PTQCALYH
209. 78K6TJT4FR 210. J9H7R77L3G 211. 78JTAW5KR9 212. 7CGPLPAGJ4
213. 78JRHKJPLH 214. K86FQKAC3Y 215. 78J9A5548Y 216. 6QRP36JLH9
217. 78HT753WYR 218. R3AQPQ4FLA 219. 78H9P89ACQ 220. L7JHK3HQLJ
221. 78H97RFT7K 222. YLGFJ59K8H 223. 78H6YJC6JF 224. 6AY53PJ8A5
225. 78H5T3FTQL 226. 8FLKRF5PHY 227. 78H4C6GWQJ 228. GTY6P38998
229. 78GQFJQL3R 230. PGC5TTFPG6 231. 78A9A3YQH9 232. LJCA3LJKGT
233. 789J5PHRH3 234. TL437L5JQF 235. 788QPHJ3K4 236. Q8KP44KHW7
237. CFFLRP64FY 238. QLQ668QH5J 239. CFFWKWRRP9 240. YFG877674G

2014/09/21 新增:
241. CFK4GPHTQ3 242. ARFW66GRPQ 243. CFC3LPCLKL 244. A7JLFYA4RH
245. CFAC864PGP 246. HH8H94LTKJ 247. CFAPF7HWR7 248. 53GP86HLKW
249. CFC4KF8HWK 250. 8Y384J93GQ 251. CFCA378GK4 252. YTJLJ9QK8H
253. CFCP4JAJK9 254. TCJHKWPW8W 255. CFF4JP3L9R 256. WF6388YPG5
257. CFF5TFGG3K 258. WCQL8FR45F 259. CFFF9HYWRF 260. 466LC7GWAW
261. CFFG3R43KA 262. Y4PRFRYWKW 263. CFG6H5Y8CF 264. GYWAQ9QCKC
265. CFGFFTWPJY 266. P8WC4L7TGG 267. CFGH94K985 268. 9LYL5QPATG
269. C6G8LLK8K6 270. TYGRLGP5L8 271. C6G4488GL9 272. L5G6J5PKYY
273. C6FQTYC455 274. QG6L6CGJF6 275. 9TLGA7J84J 276. FJ5LAKGK75
277. FKTWLWT8P4 278. HRY5JKKJFH 279. FKJJTYCK8J 280. 3R4KHP8LAQ
281. FKLKPWPATJ 282. L78T9YC5P8 283. FKRY6639AF 284. QRT8HL7G9R
285. FKRRC8W48C 286. TP7W84AA7L 287. FKLRLF3KL9 288. 753LJH4YPT
289. FKRR9AGCWF 290. PA7T9TCGWK 291. FKQQRGQYTQ 292. AW6WHF4F8Q
293. FKQJRWHH6Y 294. 4QF7TJHAHC 295. FKQFYG63P4 296. 95WKWGJTQC
297. FKQ9C9H4PH 298. 5GGL63Y5YQ 299. FKPL5HW45C 300. J3C7CH4WF5

2014/10/02 新增:
301. FKPJ4TGLY4 302. JGAA8K3H47 303. 9T93K8F686 304. G6KF6YYQJW
305. 9T8K4944CR 306. GARRJ95Y65 307. 9T8WGR3LCH 308. C7CFQ89PQP
309. 9TAH8JR557 310. G48YAQJWG6 311. 9TCL4QR9FH 312. 3WCAKY9HAH
313. 9TF5AKKP8W 314. W455H4PJ36 315. 9TGP6H3QRW 316. H659T3H7J4
317. 9TFHH8PG96 318. CTT8Q9F469 319. 9TFWJL9FAH 320. 5KA56TTFLY
321. 8HYQ6L5PAT 322. 5TYPR5YPYP 323. 8HWK5C4WW6 324. W7WCT78TK6
325. 8HW4G7CT8F 326. 3HKGY8CQYJ 327. 8HTR439FH6 328. GWK8JRAFFP
329. 8HR5FW5WKH 330. 5JJYJGY58G 331. 8HQ64GP758 332. 9WQWFHR6K5
333. 8HQ5JG4LFG 334. 9YRR94JK6W 335. 8HPKAFLL7W 336. 5QRK5QA3TJ
337. 8HP93GJKYQ 338. Q4Q8YG44A8 339. 8HLQCJAGHP 340. H6Y86RAYKL
341. 8HLCKJRGQ5 342. 97KT3W34F8 343. 8HKP8J84C6 344. 8HKLAFF94Y
345. HC3AJFHGRH 346. PRCQT7JFG4 347. 8HKL7T6YPJ 348. 95CHGKK3HR
349. 8HYJJ74FC8 350. GPKA9395JH 351. 967AC5FP5Q 352. CA6LLWYKR5
353. 967GJLAGW4 354. PJ47QYK6F6 355. 967KAT5RKG 356. JAGJ6YH4TC
357. 967L3JF63F 358. RG5YJJGRRP 359. 967PAGC8F4 360. WG4L34C8W6

2014/10/10 新增:
361. 9689YHLLH7 362. QGHWH6L4A3 363. 968C5KLT8J 364. 84YA8QG6YA
365. 968CFG5G5H 366. T4GJQYL3A8 367. 968KPC58GW 368. 5YT7RF8JR3
369. 9694TJAYF4 370. 6TK4K476C5 371. 96978QW3CW 372. 6HPTL93R3C
373. 96987QY8CQ 374. LAJP9HG73G 375. 969PHR8CH8 376. Q83G3JK886
377. 969RL59P35 378. 43CKFGQ66J 379. 96A3YKYQJA 380. C96WR6YCL4
381. 96A5RFA39K 382. 87RFYQ56KW 383. 9TJJLG5T9L 384. JT3Y5GT7AL
385. 9TCP3P9WRP 386. KFRPJ3CAW4 387. 9TF7K444Y7 388. Q9P9HQF84J
389. 9TFQ5W4H59 390. QALKH6P3TH 391. 9TGFL7FGGY 392. GWQTCQ43JK
393. 9TGQQP6YQC 394. RJW79KGRYW 395. 9TGY87H5QP 396. 5K38JRAQQL
397. 9TH53RJ6Q3 398. 9H7LAA4GP5 399. 9TH5HWGJH4 400. 6QLA9P9W6G
401. 9TH6H6P3WC 402. YWA87KA87T 403. 9TH7PK734Q 404. J5F8A45PGH
405. 9THA655Q7F 406. PRKT6LALG9 407. 9THGFJFKP7 408. 86G74F7R8A
409. 9THJ5AA9AW 410. RJWRHKPC7R 411. 9TJ5687R3A 412. A95R67KYTJ
413. GWAHGAFT7A 414. 8RA8PYQCJR 415. GWAAY5C6K7 416. QAPQFY3QAQ
417. GWC6L7L39H 418. YQCR7JG8AJ 419. GWAKPHQ4L5 420. 5CHY5886YC

2014/10/14 新增:
421. GWAYAHACA4 422. G8GKJ96YWF 423. GWCKGQT7JA 424. 44YHP8W8JW
425. GW9J88RGYT 426. 6L3G7G87R4 427. GW958FTJWP 428. WL76LGA63J
429. GW88RH9GYF 430. JRYPFC7QTA 431. GW8CKLWLPC 432. WKK45QP7J3
433. GW6WHPPGGC 434. FTJJH84Y43 435. GWA6LJ54A5 436. LGG4C7CAH8
437. GW8Y4K47TA 438. 6G4PC5KQR3 439. GW6AH8Q5YJ 440. RCQ4H9KY6J
441. GWCKHQ4T5H 442. 5YQ3G33CWL 443. HHG3T6THTT 444. WYJQ4CGA5C
445. HHFR3TAY87 446. 3JLALKCHPK 447. HHF56ALT9T 448. F796LPCR59
449. HGY3LT6TT8 450. GJYQK9YQ53 451. HGWH6JQ5TY 452. 5TJ688KW8L
453. HGTW3F7W53 454. 66583CK6GH 455. HH36KYAQLG 456. WKGCHHRKKL
457. HGY9G4TTCQ 458. WG45QHPWFA 459. HH4LARCQK7 460. HWJ3WFLYCK
461. HH49KPQR3P 462. 44HT6AH87T 463. HH5FT7988W 464. 6JL977RJ4Y
465. HH4QKRAG38 466. YRYACRQL6F 467. HH68R9KPRR 468. 8RG7L838R7
469. HH6K4TC8AC 470. TWPRFKF3W8 471. HH6RJY64CR 472. KYJ4PPF964
473. HH76KLFT58 474. 5G7RYTK9WG 475. HH88YWQW4R 476. KAFRYGKGT5
477. HH7PT9L9LK 478. KKP96GFWFP 479. HH8FL7QR38 480. 44CF636HFR

2014/10/16 新增:
481. HH85P833JY 482. WJ977GLAHQ 483. HH7AQQ9LA6 484. LJPJKGLACH
485. HH6W7J8Y4J 486. 3HC4CGR94P 487. HH6JKW5KYQ 488. 9YJ7WTH44T
489. HH6FG9HPPY 490. W7T68KA5TK 491. HH66JJTP7W 492. WWJLPHC35G
493. HH4L5R7TKH 494. RA5A6QC69R 495. HH6348HPHJ 496. 49F6Y7JAGY
497. HH48C4L6Q4 498. 9548C4P6K9 499. HH4856W4HY 500. F5F9QLC979
501. HH3RLG85F7 502. GGLCCLGLK3 503. HGYCWL8CTH 504. JKPLAQ495H
505. HGY548R8FT 506. WQQ737KJG6 507. HGWJFKLK58 508. WHQ778YF5Q
509. HH6KLRJWJK 510. 57PJ4RQCPJ 511. HHG58F5FAW 512. H37QGT49YC
513. GWLKK8F95Q 514. J534JH3QPH 515. GWL995HY3P 516. A6CALYKLWL
517. GWL7RPTY85 518. T9637L6GL7 519. GWKQAJLK35 520. FAY9L5T65A
521. GWKGRFQ9LL 522. P793LKHL7R 523. GWA97CGCH7 524. 9A7PTCFPG9
525. HHG58F5FAW 526. H37QGT49YC 527. HHGWJHK55R 528. A8W3Y94R9H
529. HHGGKGJTQ3 530. 9QPKYTGJCP 531. HHHG7K5T9C 532. C4H43CTLJ4
533. HHHKCACL6A 534. WRPYRRT3TW 535. HHJ94855PA 536. 636R78PPFA
537. HHJ3C3L7Y5 538. L4KFG55FLA 539. HHK3W9THKQ 540. 3FKPYT9JF5

2014/10/19 新增:
541. HHK6H88TKC 542. 5FJF4GWACF 543. HHJY8CR7HF 544. YJ5A53FQ66
545. HHK7C8FKYP 546. RRAR9FPQWA 547. HHK9TCACG8 548. 68W4883YRK
549. HH9C4TFLAJ 550. LHYA4WH78H 551. 9TJFPTKHQ4 552. TPQJC3WF3G
553. J6RCF483JF 554. 7AJKGFPK5K 555. J6RALC8FQ6 556. FTQ34A35F8
557. J6QYP3KT5C 558. WPYGK7A5AC 559. J6QKPW7TF4 560. AHPP4GYPF7
561. J6RG8756KL 562. CG537WL4K4 563. J74L48W694 564. YP3QA96RQ5
565. J74AWJ673L 566. RHWA3356H7 567. J748T78WP3 568. R4A6H9JKGR
569. J6WTJACW3W 570. JJKCAWAH65 571. J734443R5Y 572. TTF983RQLG
573. J6Y5G847CH 574. R5H3T6W63Y 575. J6Y6L3863L 576. R68A6W6757
577. J6Y8TP5JGR 578. 8C7GPTH7P4 579. J6Y9TYCF58 580. F5PW5GPCHT
581. J6YH7TC56H 582. AQA4F3GTC5 583. J73PTALP93 584. F4R4A4W534
585. J73LKW65AY 586. C3TL7Y7JW3 587. J73G499Y4R 588. CPAPGHCKYY
589. J73C74C467 590. TJ96QQFJT6 591. J73AFJ4FAC 592. YQ9GF953RC
593. J6YWKW3GQ9 594. HJR6AHKPWR 595. J6YWGTKF9Q 596. K99CC4HCCQ
597. J6YQ35RLF4 598. QHYYPF6938 599. J6YTP7HP45 600. C3CCK9WGPC

2014/10/22 新增:
601. JLRTL6L87A 602. HKPGK4G437 603. JLT5KGH6H8 604. 5GRQ7J4KL5
605. JLTGW57F6W 606. 7YG3R6WWC3 607. JLTPRP5CLW 608. YJG5CF9JQQ
609. JLTQWW7PTW 610. Y3HAKR9GR5 611. JLY6QKF544 612. W3RLQHPQ9Q
613. JLRT93LKW4 614. PKYT3333WC 615. JLWALT6FH8 616. 3YPA95G8KQ
617. JLWH8Q974H 618. 94556Y55Y7 619. JP33Y8QJW3 620. AA5AT75W3A
621. JLY7YC38CL 622. TGHRYWW3A3 623. JLW9AF4LLQ 624. 88PFCG7LWL
625. JLW89L37G4 626. R7YY33YQK5 627. JLWLLJFR5W 628. 4FYA3WJA5K
629. JLW5YFHQWP 630. 753W3ATWA8 631. JP3A67W4YH 632. HQGL3RAC7P
633. JLWQ5RTCJK 634. RAAYTPH3CT 635. K3Y5AC489A 636. 46K4PRP9T9
637. K3YKH7WHKH 638. RTPLPYL8AT 639. K3YHATKLGQ 640. WRAAAA6L89
641. K3WQLR7KL6 642. 3J79C97737 643. K3YHCWC9K9 644. AQK47KWQLR
645. K3WHQY783Q 646. PCYJYYCRCG 647. K3WFKYTHWA 648. Q6WYC7YQQ7
649. K3WF5P9HCT 650. 9TF6R3W7PT 651. K3W9GYJ3HC 652. QR38TW9AWW
653. K3WAF74TJA 654. 6CP6YFRYYJ 655. K3W5R4HA79 656. 7PRRQRTAQY
657. K3RL67Y99T 658. Q5AG6F5WPR 659. K3WFR3FR8C 660. 4QGQQ39KJR

2014/10/25 新增:
661. K3RKLYRTY5 662. R5R4R55JAJ 663. K3RHQ636Y9 664. PHCTQRH8GW
665. K3RGL9K4J3 666. YHPQ6WTJT6 667. K3RCKC83CT 668. W3435R89JK
669. HFKLCWA49Q 670. K3PQQ34AQA 671. FTKHGGGJYL 672. K3PC9GT8CK
673. Q4HP69TLGT 674. K3P3QG65HL 675. 45L3J3FC48 676. K3LW68HCLG
677. H9H63CQY9A 678. K3QR4AGGWA 679. GLG9CY8WWR 680. K3HQAL938W
681. T8W5633JJY 682. K3HLC4H65A 683. YTYG6ACPJY 684. K3HJK7C6FG
685. TR497Y6YLT 686. K3H9RR58HG 687. 4RC7P73GGL 688. 63P84K3F3C
689. GHTAPJJ6C8 690. K3HTF99G7L 691. Q5GC75HPP8 692. K3KGFHRKFL
693. 63GGF6C8GG 694. K3J5LY88FK 695. 7RQY7F65FW 696. K3J3KWH5YF
697. KF379F99LA 698. K3HWLHARLL 699. 3H956PY8QG 700. K3L37647JL
701. CC9PP6T54P 702. K3KWFA9HQH 703. 6QWR8LJFQ6 704. K3KLACGK9T
705. HWAHHC57LR 706. K3L38W3FA6 707. 4G7YFYP5Y6 708. K3PKCFYHQT
709. 67GHJPQP45 710. K3LKLWPY9G 711. GC3P3C5YQL 712. K3L5TYK7GA
713. C9FFK75593 714. K3Q7KFQ75J 715. TT7PJ56LTF 716. K3Q94GJK6F
717. CLRHF994JH 718. K3QA5TF7QT 719. 3C5F54WCHY 720. K3QFLTYP79

2014/10/27 新增:
721. KGL4KG43G4 722. K3LPWT4W7F 723. KP9Q75C89Q 724. K3YJPR43R4
725. 7GH68GJFL6 726. K43C6RWTK7 727. PK76F4GLPJ 728. FKK5PA8L93
729. 6FGQYKYTQL 730. K44A7WLCA5 731. 4JHWT4F48J 732. K44PRCGGHR
733. W575C9LALJ 734. K45AC6K5GT 735. 6F65C9H4RL 736. K468P8P9QG
737. QWH6A9QAFR 738. K44R938WPJ 739. 4HY7HF6R54 740. K457WKFR95
741. 43GLGRYFJ6 742. K4589C3Q3L 743. KP5W75RKLY 744. K45W75CC9H
745. HGLFJQ775H 746. K45L4H9YH5 747. 4P8QK8AWPQ 748. K45GWG8LKJ
749. K59Y9FTTW9 750. K46PAKWJP5 751. HLPYH637PT 752. K475RTQ9FA
753. 4AHPFTQ4F4 754. K477L69AJ5 755. 6T7QJ85TPF 756. K478PY5F5Q
757. 4KR3FC9LGG 758. KCJFJFTAF8 759. 8LY89YY9R9 760. KCK9K7YCQT
761. Q8LLJR687L 762. KCKFJG8C8A 763. GJ7P88T9TA 764. KCJRCHHK6P
765. GJ995QJR7H 766. KCL8Q5LH97 767. WT9C8WYQWW 768. KCL9YRPHW5
769. 8WRJ5LTTWQ 770. KCKF983HH7 771. 7R8AACGGJ8 772. KCKH4FRC5H
773. 5KY7GHK7WA 774. KCK3FAKY3R 775. JC4R5T4WFJ 776. KCK3H5GPF5
777. FH9W7F6FRQ 778. KCJYGR56PC 779. AC8RC8HPCA 780. KCJFPFH6T6

2014/10/29 新增:
781. QL357F64KW 782. KY9J6RGPTG 783. JJQK6H8LQT 784. FQ8AQ67L6G
785. AC7RC8AA3W 786. GARWAWKF59 787. 8ARYY47GL9 788. GARQKHG38T
789. RFYK7WY8Y4 790. GARK94TF46 791. 773Q7PTF59 792. GARJJ3APRY
793. 9JKY5YPCAY 794. GAT38Y7G78 795. Y6YHLPF8LL 796. GC3Y989J49
797. 5T8TQYRGQH 798. GC3TL7GRR8 799. TF8WC33FTH 800. GC3CTCFLJK
801. QPCYKJRC43 802. GC3FKQT8PY 803. 8F449W6A4A 804. GC45JYATHH
805. QCC455L5JG 806. GC56H3PF57 807. P888G5GLRG 808. GC579T9PRK
809. QA7H3T6LTQ 810. GC5FQRLCLQ 811. 7YRRLLKWF3 812. GC5H3L9R95
813. 4C5ATWHLTQ 814. GC5HT6PA75 815. PL9878PFLG 816. GC5LPARHAK
817. 8R6WLP6Q3F 818. G855LCQ7KP 819. 5HHH6YQFFJ 820. R9Q8JFCQR3
821. TYA387CGA6 822. RJ3QY4FH65 823. 55837L476A 824. RJ3K5HG8JL
825. QJ4A5J9T55 826. RJ3HT3J8J5 827. A8PHF6YK3Y 828. RHYL6LL3HK
829. Y3CJPRG4WR 830. RHYJQHWPR4 831. RY7CWR8P8T 832. RHWPG39GGP
833. R66J43K5WT 834. RJ5W4RAW9K 835. YYAP5KWHCW 836. RJ5PYQLY89
837. FAWY3FAP47 838. RJ5JYP6JRJ 839. 9PP99WFLLA 840. RJ5JRH5AGG

841. GH9PHALH59 842. RJ5F5QPWFK 843. KR7C89YJ78 844. RJ65Q7K35H
845. P4TAJCR7RY 846. RJ6APQQQC9 847. HWTG979L8G 848. RJ6PTLAWWF
849. 7PGP64T3HF 850. RJ73TQTCY9 851. 4966WL4HPP 852. RJ7HFJQ7YH
853. 54GTHHYF9Y 854. RJ7J59875J 855. F6KG43Y6GK 856. RJ7WCL6FGK
857. YKRYPHKLWP 858. RJ7YJK8JPP 859. JWA94PPLTL 860. RJ84R9R7QK
861. 8KJR9K4RLQ 862. RJ86GGL34K 863. 9TL4Q53T76 864. RJ88G46W67
865. LCK9L9378C 866. RJ88LT7GG8 867. KH9A7C9WC9 868. RJ8PY7PQ55
869. JAWTJ64JFC 870. RJ8RW5W57L 871. 7RHG5CKP5Q 872. RJ8TFPGHCC
873. 9G97R5HGYY 874. RJ93L8HQL7 875. KK3P6YHKRF 876. RJ94JTT6LT
877. F7A8LHWFYK 878. RJ979GLH47 879. ARKPF4QRJC 880. RJ9HLYPF5R
881. 9WQ43L47AQ 882. RJ9HY467FW 883. KF97WJAAQ4 884. RJ9HYGJR4A
885. 94K5F5PGL4 886. RJ9TQQPRQG 887. 58KQ399PF6 888. 3WQ77R78G6
889. 5FPWRCLQJW

特殊序號(↑請先使用上方序號,除非很了解取用規則):滿300就可折抵100元。已於幾天前先在下方 Google+ 發布,其中有幫忙回報過錯誤序號(被別人用走未回報、試過無效…)者各別通知優先取用,故有跳號情形、數量所剩不多,用意就是回饋給有幫忙的人,再來是配合使用就回報的人,最後有剩才是給一般不願配合回報、現在才看到的人,以後都會採這樣形式的差異作法,熱心幫忙者跟配合規則者總應該得到多一點,至於不配合者應該也不會在乎吧!
B10. 9H3RFAA B11. J3YKF43 B12. 8777YRW B13. FJFGW77
B17. RLHCLPK B19. 9JW79P6 B22. AYKYL7C B23. L7LAR65
B24. PTYQQY7 B28. CYYLWCR B29. 53WA99F B40. Y8Q5F6Q
B41. Y5ARFQ6 B42. HH6K665 B43. 77Q4HPH B44. GWJFT8GYFK
B45. Q36JA39FJ4

2014/11/01 新增
http://ee.jaips.com/2014/11/buy123-e-coupon.html
有效期限為 2014/12/16

沒有留言 :

張貼留言